تبلیغات
آفتاب گردون - انرژی مثبت تنها چیزی هس که اگر با دیگری تقسیمش کنی ، دو برابر میشه