آووکادو و یا گلابی تمساح نام درخت و میوه ی آن درخت است. این درخت در مناطق گرم و استوایی می‌روید و میوه‌ای سبز رنگ با هسته‌ای درشت دارد. آواکادو درختی است که میوه ی آن در گونه ی گیاهان گل‌دار طبقه بندی می‌شود.

عکس آووکادو

پژوهشگران انجمن قلب آمریکا بر پایه نتایج پژوهشی گزارش کردند، اشخاصی که از یک رژیم غذایی با چربی نرمال پیروی می کردند و  هر روزک عدد آووکادو را در رژیم غذایی خود می گنجانند در مقایسه با اشخاصی که از همان  رژیم  استفاده میکنند اما آووکادو نمی خوردند یا یک رژیم غذایی کم چربی داشتند، مقادیر کلسترول بد خونشان کاهش بیشتری را نشان داد.

به بیان دقیق تر، محققین بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد کردند که خوردن یک آووکادو در روز می تواند به بهبود کلسترول بد خون افراد چاق و دارای اضافه وزن حتی با پیروی از رژیم غذایی با چربی متوسط کمک کند. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثر آووکادو  در یک رژیم غذایی پر چربی بر عوامل خطر سنتی و جدید بیماری قلبی و عروقی از طریق جایگزین کردن اسیدهای چرب اشباع با اسیدهای چرب غیر اشباع بود. بدین منظور، بیماران چاق و دارای اضافه وزن در دامنه سنی ۲۱ تا ۷۰ در سه گروه رژیم کاهنده چربی خون تقسیم بندی شدند. آزمودنی ها به مدت ۲ هفته پیش از شروع رژیم غذایی کاهنده چربی خون، از یک رژیم غذایی با ۳۵ درصد چربی، ۵۱ درصد کربوهیدرات و ۱۶ درصد پروتئین پیروی کردند.

سپس در سه گروه؛ کاهنده چرب بدون آووکادو، رژیم غذایی با چربی متوسط بدون آووکادو و رژیم غذایی یا چربی متوسط با آووکادو. محققین گزارش کردند که در مقایسه با وضعیت پایه، کلسترول بد خون پس از پیروی از یک رژیم غذایی با چربی متوسط به همراه یک آووکادو به میزان ۵.۱۳ میلی گرم دسی لیتر کاهش یافت.